Adatkezelés

A Mathias Corvinus Collegium Alapítvány (a továbbiakban: MCC) önként felismert küldetése a személyes adatok védelme területén, hogy felelősségteljes jogi személyként jogszerű, rugalmas és életszerű adatvédelmi garanciákat biztosítson azon természetes személyek (érintettek) számára, akiknek személyes adatai kezeli. Ennek keretében az MCC fontosnak tartja az érintettek adatkezeléshez kapcsolódó jogainak tiszteletben tartását és érvényre juttatását és adatkezelések során a mindenkor hatályos jogszabályi előírások, hatósági irányelvek és ajánlások betartását.

Az MCC a személyes adatok kezelése során az adatkezelési alapelvek figyelembevételével jár el, így biztosítja

  • a személyes adatok jogszerű és tisztességes, az érintett számára átlátható kezelését;
  • hogy az adatok gyűjtésére kizárólag meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból kerüljön sor és a gyűjtött adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak legyenek és a szükséges adatokra korlátozódjanak;
  • hogy az adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek;
  • hogy az adatok kezelésére az adatkezelési cél eléréséig szükséges ideig kerüljön sor;
  • megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazását a személyes adatok megfelelő adatbiztonsága, az adatok jogosulatlan, vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével, vagy károsodásával szembeni védelem érdekében.

 

A személyes adatok kezelésének a jogi háttere különösen:

  • az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (ún. Általános Adatvédelmi Rendelet, vagy GDPR)
  • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.)

 

Adatkezelő:

név: Mathias Corvinus Collegium Alapítvány

nyilvántartási szám: 01-01-0006421

székhely:  1016 Budapest, Somlói út 49-53.

levelezési cím: 1518 Budapest, Pf. 155.

telefon: +36 1 372 0191

 

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége:

levelezési cím:  1518 Budapest, Pf. 155.

e-mail cím:        adatvedelem@mcc.hu

 

Adatkezelési tájékoztatók: